قوانین و مقرارت قبل از ثبت سفارش


شرایط و قوانین قبل از ثبت سفارش در وب سایت آسان ترجمه

توجه به این موارد ضروری می باشد.

1

مسئولیت تایید ترجمه در صلاحیت اداره ی فنی قوه قضاییه و وزارت امور خارجه ایران است و دارالترجمه در این زمینه مسئولیتی ندارد.راهنمایی های دارالترجمه فقط جنبه ی ارشادی دارد و مسئولیتی متوجه دارالترجمه نمی کند.


2

مسئولیت تایید ترجمه در صلاحیت اداره ی فنی قوه قضاییه و وزارت امور خارجه ایران است


3

راهنمایی های دارالترجمه فقط جنبه ی ارشادی دارد و مسئولیتی متوجه دارالترجمه نمی کند.


4

مسئولیت تایید ترجمه در صلاحیت اداره ی فنی قوه قضاییه و وزارت امور خارجه ایران است و دارالترجمه در این زمینه مسئولیتی ندارد.راهنمایی های دارالترجمه فقط جنبه ی ارشادی دارد و مسئولیتی متوجه دارالترجمه نمی کند. مسئولیت تایید ترجمه در صلاحیت اداره ی فنی قوه قضاییه و وزارت امور خارجه ایران است

 

قوانین و مقرارت بعد از ثبت نهایی سفارش و ارسال به کاربر


شرایط و قوانین بعد از ثبت سفارش در وب سایت آسان ترجمه

توجه به این موارد ضروری می باشد.

1

مسئولیت تایید ترجمه در صلاحیت اداره ی فنی قوه قضاییه و وزارت امور خارجه ایران است و دارالترجمه در این زمینه مسئولیتی ندارد.راهنمایی های دارالترجمه فقط جنبه ی ارشادی دارد و مسئولیتی متوجه دارالترجمه نمی کند.


2

مسئولیت تایید ترجمه در صلاحیت اداره ی فنی قوه قضاییه و وزارت امور خارجه ایران است


3

راهنمایی های دارالترجمه فقط جنبه ی ارشادی دارد و مسئولیتی متوجه دارالترجمه نمی کند.


4

مسئولیت تایید ترجمه در صلاحیت اداره ی فنی قوه قضاییه و وزارت امور خارجه ایران است و دارالترجمه در این زمینه مسئولیتی ندارد.راهنمایی های دارالترجمه فقط جنبه ی ارشادی دارد و مسئولیتی متوجه دارالترجمه نمی کند. مسئولیت تایید ترجمه در صلاحیت اداره ی فنی قوه قضاییه و وزارت امور خارجه ایران است و دارالترجمه در این زمینه مسئولیتی ندارد.راهنمایی های دارالترجمه فقط جنبه ی ارشادی دارد و مسئولیتی متوجه دارالترجمه نمی کند. 

ثبت سفارش در آسان ترجمه

همین الان سفارش خود را ثبت کنید و از 5% تخفیف ویژه بهاره استفاده کنید.